Kiltalogo

SUURLOUNAISHÄMÄLÄISEN KUVATAITEEN KOKOAVA VOIMA.
FORSSA • TAMMELA • JOKIOINEN • YPÄJÄ • HUMPPILA • SOMERO • URJALA

 

Etusivu
Puheenjohtajan tervehdys
Killan hallitus
Jäseneksi Kiltaan - tue
yhdistyksen toimintaa

Killan taiteilijoita
Historiaa ja julkaisuja
Killan omat kokoelmat
Grafiikan paja
PC-ohjeistus
Taidelinkkejä
Palautelomake

TAPAHTUU
Tulevat näyttelyt, kurssit ym.
Aikaisempia tapahtumia
(sis. runsaasti kuvia)

Sivu päivitetty 24.3.15

   
 

KUHANKOSKEN KILTA R.Y:N SÄÄNNÖT

Kuvataideyhdistys

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kuhankosken Kilta r.y. Sen kotipaikka on Forssan kaupunki ja toiminta-alue Lounais-Hämeen talousalue ympäristöineen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan edistää kuvataiteita, syventää kuvataideharrastusta, toimia eri kuvataidealojen harjoittajien yhdyssiteenä sekä taiteilijoiden ja kuvataidetta harrastavan yleisön lähentäjänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, kuvataidetilaisuuksia ja jäsenistölle kursseja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat: 1) taiteilijajäseniä, 2) harrastajajäseniä, 3) kannatusjäseniä, 4) kunniajäseniä ja 5) kunniapuheenjohtajia.

Taiteilijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on joko
1) kuvataidealan koulutuksen saanut ja toimiva kuvataiteilija
tai/ja
2) henkilö, joka saa osan tai koko elantonsa taidettaan myymällä
tai/ja
3) kuvataiteen parissa työskentelevä henkilö, joka tekee työnsä ohessa taidetta
tai/ja
4) henkilö, jolle taiteen tekeminen on elämäntapa.

Harrastajajäseneksi voi liittyä henkilö, joka harrastaa kuvataiteen tekemistä. Harrastajajäsen ei kuitenkaan täytä taiteilijajäsenkriteerejä.

Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Taiteilijajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäsenet voivat yhdistyksen puitteissa muodostaa eri kuvataidealoja käsitteleviä jaostoja.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi. Edellisenä vuonna eronneeksi katsottu jäsen voi seuraavana vuonna liittyä uudelleen jäseneksi maksamalla myös edellisen vuoden jäsenmaksunsa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Taiteilija-, harrastaja- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen näille kolmelle jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuudesta yhdeksään (6-9) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen (äänioikeutetuista) jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella taiteilija-, harrastaja-, kannatus- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessä käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen asialista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vaastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat ja kokoelmat luovutettava paikkakunnan kuvataide-elämän tukemiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Arkistoa on ensisijaisesti tarjottava Hämeen maakunta-arkistoon.

13. Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Forssassa 26. maaliskuuta 2006

Jari Tammi
puheenjohtaja

Taina Riitto
sihteeri

 

 

yllä
Lauri Levannon kipsityö Nykynainen oli esillä Vuosinäyttelyssä 2006.